MITTETULUNDUSÜHING WIMA ESTONIA PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Ühingu nimi on Mittetulundusühing WIMA Estonia.

1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik.

1.3. Ühingu eesmärgiks on naismotohuviliste ühendamine.

1.4. Eesmärkide saavutamiseks ühing:

1.4.1. ühendab motohuvilisi naisi, sõlmib ja arendab kontakte välisriikide naismotohuvilistega;

1.4.2. osaleb Eesti motoklubide võrgustikus;

1.4.3. loob võimalused koostööks ühingu eesmärke jagavate ühingute, asutuste ja üksikisikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides;

1.4.4. korraldab koostööst huvitatud ühingutega kohtumisi, kokkutulekuid ja reise;

1.4.5. korraldab spordi- ja meelelahutusüritusi;

1.4.6. loob oma liikmetele puhke-, ravi- ja taastumisvõimalusi.

1.5. WIMA Estonia tunnustab rahvusvahelise WIMA organisatsiooni eeskirju.

 

II LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võivad olla A-kategooria juhiluba omavad naised, kes tunnistavad ühingu põhikirja ja siseeeskirja.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel. Kandidaadile on vajalik vähemalt kaks soovitajat liikmete hulgast.

2.3. Ühingu liikmeks võtmisel rakendatakse kandidaadiaega, välja arvatud tingimustel, mis on kehtestatud üldkoosoleku otsusega kinnitatud ühingu siseeeskirjas.

2.4. Ühingu liige võib kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda. 

2.5. Kui ühingu liige ei järgi ühingu põhikirja või siseeeskirja või kahjustab ühingu mainet, võib liikme ühingust välja arvata.

2.6. Ühingu liikmel on õigus:

2.6.1. võtta osa ühingu üritustest;

2.6.2. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;

2.6.3. saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta.

2.7. Ühingu liige on kohustatud:

2.7.1. järgima ühingu põhikirja ja siseeeskirja;

2.7.2. hoidma ja säästlikult kasutama ühingu valduses, kasutuses või käsutuses olevat vara ning kokkuleppel osalema selle hooldamisel, korrastamisel ja hankimisel;

2.7.3. vastutama temale üleantud ühingu vahendite eest;

2.7.4. kasutama ühingu varustust, atribuutikat ja sümboolikat ühingu poolt ettenähtud korras;

2.7.5. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;

2.7.6. hoidma ühingu mainet ja propageerima ohutut liiklemist;

2.7.7. andma nõusoleku juhatuse liikmeks määramiseks üldkoosoleku poolt valituks osutumise korral.

 

III JUHTIMINE

3.1. Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.

3.2. Üldkoosolek

3.2.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.

3.2.2. Üldkoosolek:

3.2.2.1. kinnitab ühingu põhikirja ja siseeeskirja;

3.2.2.2. valib juhatuse liikmed ja vajadusel presidendi;

3.2.2.3. otsustab ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;

3.2.2.4. lahendab juhatuse ja presidendi tegevuse peale esitatud kaebused;

3.2.2.5. otsustab ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse; 

3.2.2.6. kinnitab majandusaasta aruande;

3.2.2.7. kehtestab siseeeskirjas presidendi funktsioonid, maksude tasumise korra, ühingu sümboolika kasutamise tingimused, liikmekandidaadiks saamise ja kandidaadiaja tingimused ning muud ühingu tegevuses olulised väärtused.

3.2.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku:

3.2.3.1. 1/10 ühingu liikmete nõudmisel;

3.2.3.2. juhatuse nõudmisel.

3.2.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks  kord aastas. Koosolek kutsutakse kokku teatega, mis saadetakse ühingu liikmetele e-posti teel või ühise sotsiaalmeediaplatvormi kaudu vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumisaega.

3.2.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ühingu liikmetest.

3.2.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise ning põhikirja kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 

3.3 Juhatus

3.3.1. Ühingu juhtimis- ning esindusorganiks on juhatus. Juhatus korraldab ja juhib ühingu jooksvat tööd.

3.3.2 Juhatus koosneb kolmest kuni viiest liikmest.

3.3.3 Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatus määratakse üheks ametiajaks ning juhatuses olnud liikmeid ei saa valida tagasi juhatusse järgmise kahe ametiaja jooksul, välja arvatud kui juhatuse liige kandideerida soovib.

3.3.4. Juhatus otsustab:

3.3.4.1. liikmeks vastuvõtmise; 

3.3.4.2. liikme väljaastumisavalduse rahuldamise;

3.3.4.3. liikme ühingust välja arvamise, kui liige ei järgi ühingu põhikirja või siseeeskirja või kahjustab ühingu mainet.

3.3.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

3.3.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. 

 

IV VAHENDID

4.1. Ühingu materiaalsed vahendid moodustavad ühingu:

4.1.1. rahalised vahendid;

4.1.2. muud materiaalsed vahendid, mis on vajalikud ühingu edukaks tegevuseks.

4.2. Ühingu materiaalsete vahendite allikateks on:

4.2.1. liikmemaksud ja muud põhikirja või üldkoosoleku otsusega kehtestatud maksed;

4.2.2. eraldised ja annetused;

4.2.3. tasulised teenused ja ürituste korraldamine;

4.2.4. muud laekumised.

 

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

5.1. Ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses ettenähtud juhtudel ja korras, kui selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

5.2. Ühingu lõpetamise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab likvideerimismenetlusega seonduvad küsimused vastavalt seadusele.

5.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avaliku õigusega juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga Tallinnas 30.01.2021

MITTETULUNDUSÜHING WIMA ESTONIA PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Ühingu nimi on Mittetulundusühing WIMA Estonia.
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on naismotohuviliste ühendamine.
1.4. Eesmärkide saavutamiseks ühing:
1.4.1. ühendab motohuvilisi naisi, sõlmib ja arendab kontakte välisriikide naismotohuvilistega;
1.4.2. osaleb Eesti motoklubide võrgustikus;
1.4.3. loob võimalused koostööks ühingu eesmärke jagavate ühingute, asutuste ja üksikisikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
1.4.4. korraldab koostööst huvitatud ühingutega kohtumisi, kokkutulekuid ja reise;
1.4.5. korraldab spordi- ja meelelahutusüritusi;
1.4.6. loob oma liikmetele puhke-, ravi- ja taastumisvõimalusi.
1.5. WIMA Estonia tunnustab rahvusvahelise WIMA organisatsiooni eeskirju.

II LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Ühingu liikmeks võivad olla A-kategooria juhiluba omavad naised, kes tunnistavad ühingu põhikirja ja siseeeskirja.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel. Kandidaadile on vajalik vähemalt kaks soovitajat liikmete hulgast.
2.3. Ühingu liikmeks võtmisel rakendatakse kandidaadiaega, välja arvatud tingimustel, mis on kehtestatud üldkoosoleku otsusega kinnitatud ühingu siseeeskirjas.

2.4. Ühingu liige võib kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.

2.5. Kui ühingu liige ei järgi ühingu põhikirja või siseeeskirja või kahjustab ühingu mainet, võib liikme ühingust välja arvata.
2.6. Ühingu liikmel on õigus:
2.6.1. võtta osa ühingu üritustest;
2.6.2. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
2.6.3. saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta.
2.7. Ühingu liige on kohustatud:
2.7.1. järgima ühingu põhikirja ja siseeeskirja;
2.7.2. hoidma ja säästlikult kasutama ühingu valduses, kasutuses või käsutuses olevat vara ning kokkuleppel osalema selle hooldamisel, korrastamisel ja hankimisel;
2.7.3. vastutama temale üleantud ühingu vahendite eest;
2.7.4. kasutama ühingu varustust, atribuutikat ja sümboolikat ühingu poolt ettenähtud korras;
2.7.5. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;
2.7.6. hoidma ühingu mainet ja propageerima ohutut liiklemist;

2.7.7. andma nõusoleku juhatuse liikmeks määramiseks üldkoosoleku poolt valituks osutumise korral.


III JUHTIMINE
3.1. Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.
3.2. Üldkoosolek

3.2.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
3.2.2. Üldkoosolek:
3.2.2.1. kinnitab ühingu põhikirja ja siseeeskirja;
3.2.2.2. valib juhatuse liikmed ja vajadusel presidendi;
3.2.2.3. otsustab ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;
3.2.2.4. lahendab juhatuse ja presidendi tegevuse peale esitatud kaebused;

3.2.2.5. otsustab ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;

3.2.2.6. kinnitab majandusaasta aruande;

3.2.2.7. kehtestab siseeeskirjas presidendi funktsioonid, maksude tasumise korra, ühingu sümboolika kasutamise tingimused, liikmekandidaadiks saamise ja kandidaadiaja tingimused ning muud ühingu tegevuses olulised väärtused.
3.2.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku:
3.2.3.1. 1/10 ühingu liikmete nõudmisel;
3.2.3.2. juhatuse nõudmisel.
3.2.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Koosolek kutsutakse kokku teatega, mis saadetakse ühingu liikmetele e-posti teel või ühise sotsiaalmeediaplatvormi kaudu vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumisaega.
3.2.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ühingu liikmetest.
3.2.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise ning põhikirja kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

3.3 Juhatus
3.3.1. Ühingu juhtimis- ning esindusorganiks on juhatus. Juhatus korraldab ja juhib ühingu jooksvat tööd.
3.3.2 Juhatus koosneb kolmest kuni viiest liikmest.

3.3.3 Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatus määratakse üheks ametiajaks ning juhatuses olnud liikmeid ei saa valida tagasi juhatusse järgmise kahe ametiaja jooksul, välja arvatud kui juhatuse liige kandideerida soovib.

3.3.4. Juhatus otsustab:

3.3.4.1. liikmeks vastuvõtmise;

3.3.4.2. liikme väljaastumisavalduse rahuldamise;

3.3.4.3. liikme ühingust välja arvamise, kui liige ei järgi ühingu põhikirja või siseeeskirja või kahjustab ühingu mainet.
3.3.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
3.3.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.


IV VAHENDID
4.1. Ühingu materiaalsed vahendid moodustavad ühingu:
4.1.1. rahalised vahendid;
4.1.2. muud materiaalsed vahendid, mis on vajalikud ühingu edukaks tegevuseks.
4.2. Ühingu materiaalsete vahendite allikateks on:
4.2.1. liikmemaksud ja muud põhikirja või üldkoosoleku otsusega kehtestatud maksed;
4.2.2. eraldised ja annetused;
4.2.3. tasulised teenused ja ürituste korraldamine;
4.2.4. muud laekumised.

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses ettenähtud juhtudel ja korras, kui selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.2. Ühingu lõpetamise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab likvideerimismenetlusega seonduvad küsimused vastavalt seadusele.
5.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avaliku õigusega juriidilisele isikule.